• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Lihkku Sámi našunalbeaivái/Sámi álbmotbeaivái 2022

Lihkku Sámi našunalbeaivái/Sámi álbmotbeaivái 2022

Mis leat muitubeaivvit, ávvubeaivvit, beaivvit goas mii beasat leat ovttas. Sámi našunalbeaivi lea nuorra našunalbeaivi, mii ávvudeimmet dan vuosttas geardde 1993s. Guovvamánu 6. beaivi lea liikká beaivi mas lea guhkes historjá, masa čatnasat ollu árvvut ja ollu muitalusat.

Dál dáhpáhuvvá ollu mii lea positiiva sámi kulturbarggu hárrái. Iešguđet doaimmat, dáiddálaš barggut ja buvttadeamit leat oassin loktemin ja čalmmustahttimin sámegielaid ja sámi kultuvrra stáhtusa. Sámi servodateallin šaddá eanet ja eanet oinnolažžan almmolaš lanjas. Hástalusat ja vuosteháhku sámiid ja sámi doaimmaid vuostá dattege eai váillo. Dan mii oaidnit juohke beaivvi, earret eará neahttaáviissaid kommentárain.

UNESCO-organisašuvnna oaivesuorggit leat oahppu, dieđa, kultuvra ja kommunikašuvdna. Dáid surggiid bokte dáhttu UNESCO buktit posiitivva fuomášumi sámegielaid ja kultuvrra čalmmusteapmái ja ovddideapmái. Sámi kultuvrras lea rikkis immateriála kulturárbi, ja immateriála kultuvra lea ge guovddáš oassi UNESCO barggus.

Dáppe davvin mii leat buohkat vuordimin čuovgadat beivviid. Sihke iežamet siste ja máilmmis mii birastahttá min. Ja mii doaivut ahte min davvi vuordámušat maid levvet! Illusáhka lea ahte ođajagemánu 1. beaivvi rájes 2022 doaibmagođii ođđa giellaláhka Norggas. Das čuožžu ahte dárogiella ja sámegielat leat ovttaárvosaččat, ja sámegielat leat vuosttas geardde mearriduvvon eamiálbmotgiellan Norgga lágain.

Áiddobeliid lea leamaš Ovttastuvvon našuvnnaid (ON) riikkaidgaskasaš álgálbmotgiellalogijagi (IDIL2022-2032) almmolaš rahpan, zoom bokte. Ollu oasseváldit miehtá máilmmi čuvvo rahpandoaluid. ON dáhttu Riikkaidgaskasaš álgoálbmotgiellalogijagiin fuopmášahttit álgoálbmotgielaid jávkama, ja deattuhit ahte lea hoahppu seailluhit ja ovddidit gielaid. ON dáhttu maid čuovggahit álgoálbmotgielaid hálliid olmmošvuoigatvuođaid. UNESCO-kommišuvdna ávuin geahččá makkár vejolašvuođat miidjiide bohtet álgoálbmotgiellalogijagi oktavuođas, sihke sámiide ja olles servodahkii.

Norgga UNESCO-kommišuvdna sávvá ollu lihku 2022 Sámi našunalbeaivái ja sávvá buohkaide buori ja árvvolaš ávvudeami!


Gratulerer med Samenes nasjonaldag/Samefolkets dag 6. februar 2022


Dager for å minnes, dager for å feire, dager for å være sammen. Samenes nasjonaldag er en ung nasjonaldag, den ble feiret første gang i 1993, men 6. februar har en likevel en lang historie og mange fortellinger som rammer den inn.

Det foregår mye positivt med tanke på interesse, innsats, kunstnerisk aktivitet og produksjon der målet er å løfte statusen til de samiske språkene og den samiske kulturen. Synliggjøringen av det samiske samfunnslivet blir større og større i det offentlige rom. Øyeblikket av glede kan hjelpe oss til å møte utfordringene og motstanden det samiske samfunnet møter hver dag. Det ser vi spesielt i mediebildet og kommentarfeltene i nettavisene.

Gjennom satsingsområdene utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, ønsker UNESCO å være med på den positive synliggjøringen og utvikle samisk språk og kultur. Samisk kultur har en rik immateriell kultur, og bevaringen av immateriell kulturarv er viktig i UNESCOs arbeid.

Her i nord ser vi alle fram mot lysere dager. I det ytre, og i vårt indre. Med lysere og åpnere samfunn! I den sammenheng er det en glede å vise til at det i Norge trådte i kraft en ny språklov den 1. januar 2022. Der står det at norsk og samiske språk er likestilte og samiske språk blir for første gang stedfestet som urfolksspråk i lovverket.

Det har også nylig vært offisiell åpning, på zoom, av FNs internasjonale tiår for urfolksspråk (IDIL2022-2032). Deltakere fra hele verden fulgte åpningen. Med tiåret for urfolksspråk ønsker FN å rette oppmerksomhet mot tapet av urfolksspråk og det presserende behovet for å bevare og fremme språkene. FN vil med tiåret også rette fokus mot menneskerettighetene til urfolksspråks-talere. UNESCO-kommisjonen ser fram til hva tiåret for urfolksspråk kan bringe med seg, for den samiske befolkningen og for hele samfunnet.

Den norske UNESCO-kommmisjonen gratulerer med Samenes nasjonaldag 2022 og ønsker alle en fin og verdig feiring!

https://idil2022-2023.org/Til toppen