Konvensjoner

Her er en oversikt over noen av UNESCOs konvensjoner

UNESCOs konvensjon av 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk

UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

UNESCOs konvensjon av 1972 om vern av verdens kultur- og naturarv

UNESCOs konvensjon av 1970 om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander

UNESCOs Kovensjonen av 1954 om bevaring av kulturminner under væpnet konflikt