Oppfølging av Fosendommen og Det internasjonale tiåret for urfolksspråk

UNESCO-kommisjonen er bindeleddet mellom UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur) og det norske samfunnet. Kommisjonen ønsker å påpeke at Norge har særlige forpliktelser når det gjelder ivaretakelse av urfolks kultur. Høyesterett i Storkammer konkluderte i 2021 enstemmig at utbyggingen av vindturbinanlegget på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse og at konsesjonen som staten ga i 2016 er ugyldig i henhold til FNs menneskerettskonvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Den 2. mars 2023 kom det endelig en beklagelse fra Olje- og energiminister Terje Aasland på vegne av regjeringen om at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskerettighetene, 507 dager etter Høyesterettsdommen. Fredag 3. mars beklaget statsminister Jonas Gahr Støre det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen.

Den norske staten har en forpliktelse å følge opp brudd på menneskerettighetene i konvensjonen om sivile og politiske rettigheter. Denne konvensjonen er ratifisert av 177 land, altså de fleste land i verden, deriblant alle de nordiske landene. I november 2022 konkluderte FNs menneskerettskomité at Australia har krenket både retten til privat- og familieliv etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 17 og retten til å utøve sin kultur og tradisjonelle næringer etter konvensjonens artikkel 27. Myndighetene ble gitt en frist på 180 dager for plan for avbøtende tiltak. Dette ville også vært tilfelle for Den norske staten dersom Fosensaken hadde vært bragt inn for FN, ifølge professor i juss Øyvind Ravna, ved UiT Norges arktiske universitet (NRK 2.3.23).

Fosendommen er avgjørende for det sørsamiske språkets videre eksistens. Fosenhalvøya er i det sørsamiske området og reindrifta er helt avgjørende for det sørsamiske språket. Sørsamisk er et av de tre offisielle samiske språkene i Norge, sammen med nordsamisk og lulesamisk. Sørsamisk og lulesamisk er av UNESCO regnet som alvorlig truede språk. I 2020 vedtok FNs generalforsamling at 2022-2032 skal være et internasjonalt tiår for urfolksspråk (IDIL). Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo sitter i styringskomiteen for IDIL, som er underlagt FN-organet UNESCO. De samiske språkene er av den nye språkloven som trådte i kraft i januar 2022 sidestilt med norsk, og samiske språk er for første gang benevnt som urfolksspråk i det norske lovverket. Den norske UNESCO-kommisjonen forholder seg til definisjonen av urfolk slik den er nedfelt i ILO-konvensjonen nr. 169, og at samene er Europas urfolk.  

Det sørsamiske språkets videre eksistens er særlig relevant i forhold til den kommende rapporten fra granskingskommisjonen som er ledet av Dagfinn Høybråten, som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener, norskfinner og skogfinner. Rapporten vil ventelig legges fram i juni i år.

I sin tale til åpningen av det 3. Sametinget i 1997 fastslo kongen at Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer. Kongen kom med beklagelse av urett som norske myndigheter tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk.

Det har tatt lang tid for norske myndigheter å beklage og følge opp det pågående menneskerettighetsbruddet som Høyesterett fastslår i sin dom. Høyesteretts konstatering av at det er et pågående menneskerettighetsbrudd på Fosen, er et resultat av at Norge er en rettsstat. Vi ber Regjeringen umiddelbart starte en dialog med representanter for reindriftsnæringen på Fosen basert på respekt for deres rett til kulturutøvelse. Norge har internasjonalt vært en aktiv pådriver for urfolks rettigheter og arbeidet med “Det internasjonale tiåret for urfolksspråk”.  Doble standarder kler ikke norsk politikk.

Den norske UNESCO-kommisjonen