UNESCOs internasjonale arbeid mot mobbing

Skolevold og mobbing inkludert nettmobbing er utbredt og rammer et betydelig antall barn og unge

En av tre elever på verdensbasis har opplevd mobbing i en eller annen form. I de fleste regioner er fysisk mobbing det mest vanlige, og deretter seksuell mobbing i andre rekke. Nettmobbing rammer hvert tiende barn. Skolevold er et problem som rammer både jenter og gutter, men varianter av mobbing, omfang og konsekvenser varierer.1

Mobbing og skolevold er en stor utfordring som UNESCO jobber med å forhindre. UNESCOs forebyggende arbeid mot mobbing er svært aktuelt og viktig at norske myndigheter, fagmiljøer og sivilsamfunn kjenner til, ikke minst i lys av pågående nasjonale debatter om mobbing og kvalitetsvurdering i skolen, og for å engasjere norske miljøer i UNESCOs pågående arbeid (link) med en ny, bredere forståelse av mobbing.

Utdanning er en topprioritering for UNESCO fordi det er en grunnleggende menneskerettighet. Utdanning er fundamentet for å bygge fred og drive bærekraftig utvikling. Et hinder på veien til lik rett til utdanning er mobbing og vold i skolen. Skolerelatert vold i alle former er et brudd på barn og unges rettigheter til utdanning, helse og velvære. Ingen land kan oppnå inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, dersom elever opplever vold og mobbing i skolen.

 

Den internasjonale dagen mot vold og mobbing på skolen

UNESCOs medlemsland har erklært den første torsdagen i november den internasjonale dagen mot vold og mobbing på skolen, inkludert nettmobbing. UNESCO erkjenner at skolerelatert vold i alle former er et brudd på barn og unges rettigheter til utdanning og helse og velvære. Den oppfordrer medlemsland, FN-partnere, andre relevante internasjonale og regionale organisasjoner, så vel som sivilsamfunnet, inkludert ikke-statlige organisasjoner, enkeltpersoner og andre interessenter til å bidra til å fremme, feire og legge til rette for den internasjonale dagen.

Ved å markere denne dagen oppfordrer UNESCO elever, foreldre, utdanningsmyndigheter og en rekke sektorer inkludert teknologiindustrien, til å oppmuntre alle til å ta del i å forebygge vold på nett for barns og ungdoms sikkerhet og velvære.

Du kan lese mer om hva UNESCO gjør med skolevold og mobbing her: School violence and bullying (unesco.org) (link)


Les om den internasjonale dagen her:
International day against violence and bullying at school including cyberbullying | UNESCO (link)

World Anti-Bullying Forum (WABF)

1.-3. november 2021 deltok og organiserte UNESCO sesjoner på World Anti-Bullying Forum (WABF) i Stockholm. I år falt WABF sammen med den internasjonale dagen mot vold og mobbing på skolen inkludert nettmobbing. Mer om WABF kan du finne her: World Anti-Bullying Forum (link)

En revidert definisjon av mobbing

UNESCO presenterte i samarbeid med WABF en revidert definisjon av mobbing, (link) basert på innspill fra et internasjonalt forskerpanel. Den foreslåtte nye definisjonen understreker hvordan skolens sosiale og institusjonelle kontekst kan muliggjøre eller forhindre mobbing; den fokuserer på offerets personlige opplevelse eller skade, uavhengig av hvor mange ganger en elev blir mobbet; og etterlyser en helhetlig respons på skolemobbing fra hele skolesamfunnet og hele utdanningssystemet, ettersom mobbing alltid forekommer innenfor et gitt sosialt nettverk.

Dermed har panelets arbeid har resultert i en såkalt «whole-education approach» til mobbeforebygging i skolen, som erkjenner at den eneste måten å få slutt på mobbing og nettmobbing på er at skolene samarbeider med samfunnet, inkludert utdanning, teknologiske og samfunnsmessige systemer.

Lærere er sentrale i forebygging av mobbing og skolevold

En av konklusjonene fra forumet var at effektive forebyggende tiltak mot seksuell trakassering og mobbing vanligvis starter med barn i tidlig alder: dette gjør at barn kan utvikle motstandskraft, og bryte normaliseringen av mobbing.2 Videre viste funn fra en UNESCO-studie om lærernes tilnærming til mobbing at selv om lærere er medvirkende til å skape trygge læringsmiljøer, er én av fem undersøkte lærere ikke i stand til å gjenkjenne ulike former for mobbeatferd. Nesten halvparten av dem mener at opplæringen deres har utilstrekkelig forberedt dem til å håndtere vold på skolen. Dette krever forbedret før- og etterutdanning til lærere i tema som formidlingsferdigheter, bevissthet om cybersikkerhet og effektiv støtte til ofre.

En av øktene på forumet bygget på UNESCOs publikasjon «Vold og mobbing i utdanningsmiljøer: opplevelsen til barn og unge med funksjonshemninger«, (link) som bygger på data om omfanget av mobbing rettet mot elever med funksjonshemming. Studien bekrefter at barn med funksjonsnedsettelser er uforholdsmessig påvirket av mobbing. Her til lands har blant andre Unge Funksjonshemmede arbeidet med denne problemstillingen.3 I denne økten var en konklusjon at lærere må ha kunnskap og ressurser for å støtte de spesifikke behovene til de forskjellige undergruppene av elever som lever med funksjonshemninger, og bemerker at de ikke er en homogen gruppe.4

Oppdatert oversikt over omfanget av mobbing

Å ta tak i skolevold og mobbing er avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Spesielt SDG 4, som har som mål å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning og fremme livslange læringsmuligheter for alle, samt SDG 16, som har som mål å fremme fredelige og inkluderende samfunn.

UNESCO-publikasjonen «Behind the numbers: ending school violence and bullying» (link) gir en oppdatert og omfattende oversikt over global og regional utbredelse og trender knyttet til skolerelatert vold. Den undersøker også arten og virkningen av skolevold og mobbing. Den gjennomgår nasjonale tilbakemeldinger med fokus på land som har sett positive trender i utbredelse og som identifiserer faktorer som har bidratt til en effektiv respons på skolevold og mobbing.

Together against school bullying

Denne artikkelen har vist at mobbing på skolen er et alvorlig problem, som påvirker én av tre elever over hele verden. I animasjonen under følger historiene til tre unge ofre for mobbing over hele verden, og viser de negative konsekvensene av mobbing på utdanningsresultater, helse og velvære. Den fremhever også praktiske handlinger alle mennesker kan gjøre for å stoppe mobbing på skolen.

Se filmen på YouTube her: Together against school bullying (long version) – YouTube (link)

Referanser og videre lesning (link)

  1. 1- Behind the numbers: ending school violence and bullying, UNESCO: 2019, 7.
  2. 2- Partnership between UNESCO and the World Anti-Bullying Forum
  3. 3- Identitetsbasert mobbing – Unge funksjonshemmede og Ny rapport om mobbing og hatprat i skolen lansert – Unge funksjonshemmede
  4. 4- Violence and bullying in educational settings: the experience of children and young people with disabilities – UNESCO Digital Library