Søk om å bli UNESCO Chair!

Universiteter, høgskoler eller forskningsinstitusjoner innen utdanning kan søke om å bli UNESCO chair, og fristen er 30. april hvert år.

UNESCO Chair skal fremme internasjonalt samarbeid mellom universiteter og nettverk gjennom å styrke kunnskapsdeling og samarbeid. UNESCO Chair-nettverket fokuserer på prioriterte områder knyttet til UNESCOs kompetanseområder innen utdanning, natur- og samfunnsvitenskap, kultur og kommunikasjon. Nettverket ble opprettet i 1992 og har nå 850 medlemmer (Chairs) i 117 land. Utnevnelsen gis institusjoner verden rundt som har fagmiljøer som utmerker seg internasjonalt innen utvalgte områder.

Hva er en UNESCO Chair?

En UNESCO Chair er et prosjekt og et team ved et universitet eller en høyere utdannings- eller forskningsinstitusjon som samarbeider med UNESCO for å fremme kunnskap og praksis på et område som er prioritert for både institusjonen og UNESCO. Partnerskapet formaliseres ved hjelp av en avtale som er undertegnet både av UNESCOs generaldirektør og rektor ved vertskapsinstitusjonen for UNESCO Chairen.  En UNESCO Chair kan opprettes som en ny undervisnings- og forskningsenhet ved et universitet eller andre utdannings og forskningsinstitusjoner i en periode på fire år om gangen. En slik enhet bør omfatte en akademisk leder, et team sammensatt av forelesere og forskere fra vertsinstitusjonen og fra andre institusjoner, både i det aktuelle landet og i andre land som er tilknyttet virksomheten til UNESCO Chairen, og studenter og forskere fra vertslandet og fra andre land som driver med studier eller opplæring og forskning. En UNESCO Chair kan også etableres i en eksisterende universitetsavdeling for å styrke undervisnings-/forskningsprogrammer innen et bestemt felt under UNESCOs kompetanseområder og for å styrke den internasjonale dimensjonen.

Hvorfor bli UNESCO Chair?

Formålet med UNESCO Chair-ordningen er å fremme internasjonalt samarbeid mellom universiteter gjennom kunnskapsdeling og samarbeid. UNESCO Chairs finnes hovedsakelig innen UNESCOs ansvarsområder – utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Nettverket fungerer som tankesmier og brobyggere mellom akademia, sivilsamfunn, lokalsamfunn, forskning og myndigheter. De informerer politiske beslutningstakere, initierer nye undervisningsområder, genererer innovasjon gjennom forskning og bidrar til politikkutvikling. Nettverket styrker også nord-sør-sør samarbeid og har over tid utviklet seg til å bli kompetansesentre.

Alle UNESCO Chairs og UNITWIN-nettverk er invitert til å delta før, under og etter UNESCOs World Higher Education Conference 2022 i Barcelona 18.-20. mai 2022. Konferansen  setter søkelyset på nye ideer og tiltak innen høyere utdanning for en bærekraftig utvikling. whec@unesco.org

Hvem er UNESCO Chair i Norge?

Høgskulen i Innlandet var den første institusjonen i Norge til å få utnevnt en UNESCO Chair.

I 2015 ble UNESCO Chair for Utdanning for Bærekraftig Levesett tildelt Victoria Thoresen her. Ordningen ble fornyet av UNESCO i 2019.

Universitetet i Bergen  ble tildelt UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur i 2017 og denne besittes i dag av Inger Elisabeth Måren.

Universitet i Stavanger var tredje institusjon ut og har i dag en UNESCO Chair for Mangfold, Inkludering og Utdanning ved Geir Skeie, og fikk nylig en Chair nr 2 innen Ledelse, Innovasjon og Forventninger (Leadership, Innovation and Anticipation).

Hvordan bli UNESCO Chair?

Universiteter, høgskoler eller forskningsinstitusjoner innen utdanning kan søke, og fristen er 30. april hvert år.

Søknaden skal inkludere et brev fra rektor for institusjonen som ønsker å bli UNESCO Chair, forslaget til Chair etter UNESCOs mal, støttebrev fra Den norske UNESCO-kommisjonen, samt CV til ekspertene som er foreslått som Chair og støttebrev fra partnere (akademia, givere, institutter, NGOer osv).

Dersom søknaden blir godkjent, signeres en avtale mellom rektor og UNESCOs generaldirektør for fire år av gangen. Man rapporterer om arbeidet hvert 2. år og kan søke om 4 års forlengelse av perioden om ønskelig.

Utnevning av UNESCO Chair:

Vertsinstitusjonen foreslår personer(er) til UNESCO Chair. UNESCO gjennomgår foreslåtte kandidater og gir sin anbefaling. Alle avtaler godkjennes av UNESCO og institusjonen som er vert for prosjektet.

Kriterier for valg av en Chair:

· akademisk omdømme (personen bør være en kjent spesialist på fagfeltet),

· ha kapasitet og erfaring til å fremme samarbeid på nasjonalt, regionalt og

internasjonale nivåer,

· være villig og i stand til å mobilisere ressurser fra privat og offentlig sektor.

Lenker

https://en.unesco.org/unitwin-unesco-chairs-programme

https://www.uib.no/en/unesco-chair

https://eng.inn.no/about-inn-university/news-and-events/inn-university-awarded-unesco-chair-for-sustainable-development

https://www.uis.no/nb/skole/unesco-chair-mangfald-inkludering-og-utdanning

The UNITWIN/UNESCO Chairs Programme: guidelines and procedures – UNESCO Digital Library

Kontakt: unitwin@unesco.org(link sends e-mail)