Norge stiller som kandidat til UNESCO-styret

Norge er Nordens styrekandidat i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) fra 2025 til 2029.

Organisasjonen spiller en viktig rolle i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning, i tillegg til andre prioriterte områder som verdensarv, ytringsfrihet og havforskning.

– Vi ser dessverre at retten til utdanning, akademisk frihet og journalisters sikkerhet i økende grad er under press, og da er det viktig at vi blir med og tar ansvar ved å delta i UNESCOs styre. Den nordiske stemmen blir lyttet til i UNESCO. Vi er viktige økonomiske bidragsytere og har vært trofaste partnere i hele organisasjonens 75-årige levetid, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Foto: Snorre Tønset/KLD

Stiller på vegne av Norden

Norge var tredje største frivillige bidragsyter i 2021, med en støtte på om lag 200 millioner kroner. I tillegg betaler vi 25 millioner i årlig kontingent.

For å sikre at de nordiske landene ikke bare bidrar økonomisk, men også har en tydelig stemme i styringen av organisasjonen, har de nordiske landene i lang tid hatt en uformell avtale om nordisk rotasjon i kandidering til styreplass. Det vil i praksis si at vi roterer på å stille som kandidat. Det landet som stiller, stiller på vegne av Norden med full politisk støtte fra de andre nordiske landene. Norge hadde sist styreplass i UNESCO fra 2005-2009, etter dette har Danmark, Sverige, Finland og Island fylt rollen.

– Nå står verden overfor utfordringer som ingen stat kan løse alene. De grunnleggende verdiene vi har bygd samfunnet vårt på, som menneskerettighetene, ytringsfrihet og en kunnskapsbasert politikk er under press. I Norge er det bred politisk enighet om å støtte opp om forpliktende internasjonalt samarbeid. Derfor stiller vi som kandidat til styret i UNESCO fra 2025, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

UNESCOs styre møtes to ganger i året og består av 58 valgte medlemsland fordelt UNESCOs seks regionale grupper. Norge er en del av gruppen som består av Vest-Europa, Canada og Tyrkia.

UNESCOs øverste beslutningsorgan er Generalkonferansen, der samtlige 193 medlemsland deltar. Generalkonferansen avholdes annethvert år i november, og mellom generalkonferansene er det UNESCOs styre som følger opp og fatter beslutninger om organisasjonens løpende arbeid. Styret legger også premissene for de fleste av generalkonferansens beslutninger.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet