Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2020

Det kom inn svært mange søknader av høy kvalitet til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning for 2020 – langt flere enn det kommisjonen hadde anledning til å støtte.

Til sammen var det 71 søknader. Samlet søknadssum fra alle søknadene var på litt over 16 millioner kroner for 2020. Tilskuddsbeløpet som skulle fordeles var 3 409 000 kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen hadde kun midler tilsvarende 21% av samlet søknadssum. 23 søknader ble vedtatt støttet. Det var søknader til alle satsingsområdene, med en klar overvekt på satsingsområdene immateriell kulturarv og bærekraftig utvikling.

I anledning at det er ti år til 2030, har FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen vært en overordnet prioritering for tildelingene i 2020. Prosjekter som har fortsatt arbeidet med det internasjonale året for urfolksspråk 2019 var også en overordnet prioritering for 2020. Dette har også vært førende både i sekretariatets innstilling og i Den norske UNESCO-kommisjonens vedtak.

Som følge av koronakrisen, ble Den norske UNESCO-kommisjonens behandling av søknader dessverre noe forsinket.

Den norske UNESCO-kommisjonens vedtak 17. mars 2020

Navn:

Kommisjonens vedtatte beløp

Pressefrihet / ytringsfrihet

 

Forskningsgruppa MEKK på institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Konferanse: Safety of journalists – Risks and Resilience

kr 280 000

Sámi Journalistta Searvi: Sámi Media Festival 2020

kr 200 000

Bærekraftig utvikling

 

Norsk hydrologiråd: FNs Verdens vanndag 2020 – «Vann og klimaendringer»

kr 90 000

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark: UNESCO 75 år – konferanse for hele den norske UNESCO-familien

kr 40 000

Folkehøgskolerådet: Globalvettreglene i praksis: deltakende undervisningsopplegg

kr 100 000

HA-BE AS: Ento Learn – insekter som bærekraftig næringskilde

kr 50 000

AOF Vestlandet: Bærekraftmål 4: God utdanning – Fagskolen sin rolle

kr 150 000

FN-sambandet: Tilpasning til nye læreplaner, og styrking av lærernettverket

kr 150 000

Concerned Students Norway: Mer bærekraftig undervisning i høyere utdanning

kr 40 000

Torvgata 7: Kurs for omstilling til bærekraftig forretningsvirksomhet

kr 150 000

UNICEF Norge: Klimakampen – en kamp for barns rettigheter?

kr 32 000

Immateriell kulturarv

 

 

 

Stiftelsen Saemien Sijte: Væatnoe/ Duedtie, sørsamisk håndverk

kr 200 000

Family Reggae Disco: DRUM! trommekurs for familier

kr 66 000

Riddu Riđđu Festivála: Joikslam

kr 100 000

Svarttrost produksjoner: «Podkastserien den samiske mytologien»

kr 100 000

Drammen kommune: «De reisendes landskap og topografier»

kr 190 000

Nasjonalt senter for samisk i opplæringen, Samisk høgskole: Máhtáv/ máhtán/ maahtam – språkstøtte for samisktalende barn

kr 328 000

Verdensarven og dokumentarven

 

 

 

Komiteen for Norges Dokumentarv: Lanseringsseminar for Norges dokumentarv 2020

kr 50 000

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: 2026 vedtaket: Utsleppsfrie verdsarvfjordar – fyrtårn?

kr 300 000

Norges Verdensarv: Konferansen Verdensarvforum 2020

kr 125 000

Demokratiutvikling

 

 

Nansen Fredssenter: Tar vi ungdommens fredsengasjement på alvor?

kr 250 000

Det Europeiske Wergelandsenteret: The Thorvald Stoltenberg Seminar

kr 378 000

Stiftinga Hilmar Alexandersen: Menneskebibliotek under Hilmarfestivalen

kr 40 000

SUM

kr 3 409 000

Følgende i Den norske UNESCO-kommisjonen oppga at de var inhabile og deltok således ikke i behandlingen av følgende søknader.

Oversikt over inhabilitet

Navn Søknad
Rune Ottosen Forskningsgruppa MEKK på institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet: Konferanse: Safety of journalists – Risks and Resilience
Hege Hisdal Norsk hydrologiråd: FNs Verdens vanndag 2020 – «Vann og klimaendringer»
Lise Iversen Kulbrandstad Norsk barnebokinstitutt: Bærekraftsbiblioteket
Lise Iversen Kulbrandstad Høgskolen i Innlandet: Interessenters samarbeidslæring for Lokal agenda 2030
Dankert Vedeler Det Europeiske Wergelandsenteret: The Thorvald Stoltenberg Seminar