• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: FN-sambandet

Søk midler

Søknadsfristen for tilskuddsordningen i 2021 gikk ut  1. februar.

Utlysningstekst for 2021

Søk om støtte til prosjekter om presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv og demokratiutvikling

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser med dette ut 3,54 millioner kroner* til UNESCO-formål for 2021.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Tilskuddsordningen skal bidra til å:

a) styrke UNESCOsarbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og bestemmer hvilke søknader som skal innvilges. Her kan du se hvilke prosjekter som fikk støtte i 2020.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene fremmer ett eller flere av UNESCOs satsingsområder
 • at prosjektene antas å ha god kvalitet
 • at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi eller er en forutsetning for gjennomføring
 • at prosjektene når mange, med vekt på barn og unge
 • at prosjektene stimulerer til tverrgående samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid, men med hovedaktivitet i Norge

FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen vil være en overordnet prioritering for tildelingene i 2021. Prosjekter som relaterer seg til FNs tiår for havforskning gis også prioritet i 2021.

Vi prioriterer søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Bærekraftig utvikling
  Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å oppnå bærekraftsmålene.
 • Pressefrihet / ytringsfrihet
  Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt. Også mer generelle ytringsfrihetsprosjekter vil kunne motta støtte.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om immateriell kulturarv. Prosjekter relatert til urfolk og minoriteter i Norge vil prioriteres.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om verdensarven eller er relatert til dokumentarv (Memory of the World).
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer.

Ordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler. Totalt beløp til fordeling er ca. 3,54 millioner kroner*. Minimumsbeløp for søknader om støtte er 20 000 kroner og maksimumsbeløp er 500 000 kroner.

 • Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.
 • Søknader til prosjekter som allerede er avholdt innen søknadsbehandlingen er ferdig 15. mars 2020, vil i utgangspunktet avvises.
 • Kommisjonen oppfordrer til at det kun sendes én søknad fra hver organisasjon og vil i utgangspunktet kun gi tilskudd til ett prosjekt fra hver søker. Små og mellomstore organisasjoner vil prioriteres.
 • Organisasjoner som tidligere har fått støtte vil ikke få anledning til å søke på nytt dersom ikke tilfredsstillende rapport og regnskap fra tidligere tildelte midler foreligger.
 • Det gis ikke støtte til samme prosjekt mer enn tre år etter hverandre. Ved søknad om støtte etter dette må det komme frem i søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet. Kommisjonen kan gjøre unntak for prosjekter knyttet til FN-dager og UNESCO-dager.

Søknadsfrist er mandag 1. februar 2021 klokken 23:59.

Alle søknader må leveres inn elektronisk via søknadsskjemaDet vil bli gitt svar i løpet av april 2021. Alle søknader inngår i offentlig journal. Det betyr at alle som ønsker det kan be om innsyn og få se hvem som har søkt og innholdet i søknadene.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: natcom@unesco.no

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf)

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2019, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2018, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2017, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2016, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2015, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2013, finner du her.

Alle som mottar tilskudd må fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen klokken 23:59 1. februar påfølgende år. 

Lykke til!

*Med forbehold om Stortingets budsjettbehandling

Til toppen