• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: FN-sambandet

Søk midler

Søknadsfristen for tilskuddsordningen 2022 går ut 31. januar 2022.

Utlysningstekst for 2022

Søk om støtte til prosjekter om presse- og ytringsfrihet, bærekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdensarv, dokumentarv og demokratiutvikling

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser med dette ut 3,65 millioner kroner* til UNESCO-formål for 2022.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Tilskuddsordningen skal bidra til å:

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og bestemmer hvilke søknader som skal innvilges. Her kan du se hvilke prosjekter som fikk støtte i 2021.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene fremmer ett eller flere av UNESCOs satsingsområder
 • at prosjektene har god kvalitet
 • at prosjektene når mange, med vekt på barn og unge
 • at prosjektene stimulerer til samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid, men med hovedaktivitet i Norge

UNESCO-kommisjonen prioriterer søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Bærekraftig utvikling
  FNs bærekraftsmål og 2030-agendaen vil være en overordnet prioritering for tildelingene i 2022. Prosjekter som relaterer seg til FNs tiår for havforskning gis også prioritet i 2022. En ny prioritet vil være prosjekter som støtter FNs tiår for urfolkspråk. 
 • Ytringsfrihet/pressefrihet
  Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt. Det vil sørlig prioriteres prosjekter som vektlegger journalisters sikkerhet og bekjempelse av straffefrihet for kriminelle handlinger mor journalister. Også mer generelle ytringsfrihetsprosjekter vil kunne motta støtte.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om immateriell kulturarv. Prosjekter relatert til urfolk og minoriteter i Norge vil prioriteres. Prosjekter som legger til rette for innskrivninger av den immaterielle kulturarven vil bli prioritert.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om verdensarven eller er relatert til dokumentarv (Memory of the World).
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer.

Ordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler. Totalt beløp til fordeling er ca. 3,65 millioner kroner*. Minimumsbeløp for søknader om støtte er 20 000 kroner og maksimumsbeløp er 300 000 kroner.

 • Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.
 • Søknader til prosjekter som allerede er avholdt innen søknadsbehandlingen er ferdig 15. mars 2022, vil i utgangspunktet avvises.
 • Kommisjonen oppfordrer til at det kun sendes én søknad fra hver organisasjon og vil i utgangspunktet kun gi tilskudd til ett prosjekt fra hver søker. Små og mellomstore organisasjoner vil prioriteres.
 • Organisasjoner som tidligere har fått støtte vil ikke få anledning til å søke på nytt dersom ikke tilfredsstillende rapport og regnskap fra tidligere tildelte midler foreligger.
 • Det gis ikke støtte til samme prosjekt mer enn tre år etter hverandre. Ved søknad om støtte etter dette må det komme frem i søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet. Kommisjonen kan gjøre unntak for prosjekter knyttet til FN-dager og UNESCO-dager.

Søknadsfrist er mandag 31. januar 2022 klokken 23:59.

Alle søknader må leveres inn elektronisk via søknadsskjemaDet vil bli gitt svar i løpet av april 2022. Alle søknader inngår i offentlig journal. Det betyr at alle som ønsker det kan be om innsyn og få se hvem som har søkt og innholdet i søknadene.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: natcom@unesco.no

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf)

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2021, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2020, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2019, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2018, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2017, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2016, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2015, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2013, finner du her.

Alle som mottar tilskudd må fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen klokken 23:59 31. januar 2023. 

Lykke til!

*Med forbehold om Stortingets budsjettbehandling

Til toppen