• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: FN-sambandet

Søk midler

Søknadsfristen var 1. februar 2019. Dette var utlysningen: 

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser med dette ut tilskudd til UNESCO-formål for 2019. Alle søknader må leveres inn elektronisk via søknadsskjema. Søknadsfristen er innen klokken 23:59 på fredag 1. februar 2019, og det vil bli gitt svar i løpet av mars 2019. Alle søknader inngår i offentlig journal. Det betyr at offentligheten kan se hvem som har søkt og be om innsyn i søknadene.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til å

a) styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder
b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge
c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Ordningen gir organisasjoner som er registrert i Brønnøysundregisteret og offentlige institusjoner en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Enkeltpersoner kan ikke søke om midler.

Den norske UNESCO-kommisjonen vedtar satsingsområder og bestemmer hvilke søknader som skal innvilges.

I søknadsbehandlingen vil vi vektlegge:

 • at prosjektene har god kvalitet
 • at økonomisk støtte fra tilskuddsordningen gir høy grad av merverdi og eventuelt er en forutsetning for gjennomføring
 • at prosjektene når mange, med vekt på barn og unge
 • at prosjektene stimulerer til tverrgående samarbeid, inkludert internasjonalt samarbeid

For 2019 vil FNs bærekraftsmål og prosjekter tilknyttet det internasjonale året for urfolksspråk være overordnede prioriteringer for tilskuddsordningen. Vi tar imot søknader innenfor følgende satsingsområder:

 • Pressefrihet / ytringsfrihet
  Prosjekter der pressefrihet og journalisters sikkerhet er sentralt, vil prioriteres. Deretter vil mer generelle ytringsfrihetsprosjekter kunne motta støtte.
 • Bærekraftig utvikling
  Prosjekter som vektlegger utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for å oppnå bærekraftsmålene.
 • Immateriell kulturarv
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om immateriell kulturarv. Prosjekter relatert til urfolk og minoriteter i Norge vil prioriteres.
 • Verdensarven og dokumentarven
  Prosjekter som fremmer kunnskap og innsikt om verdensarven vil prioriteres. Prosjekter relatert til dokumentarv (Memory of the World) kan også søke.
 • Demokratiutvikling
  Prosjekter med vekt på toleranse, integrering og bekjempelse av trakassering og hatefulle ytringer vil prioriteres.

Totalt beløp til fordeling 3,3 mill. kroner (med forbehold om Stortingets budsjettbehandling). Minimumsbeløp for søknader om støtte er 20 000 kr og maksimumsbeløp er 500 000 kr. Det gis ikke støtte til ordinær drift eller vesentlig kjøp av utstyr.

Organisasjoner som tidligere har fått støtte vil ikke få anledning til å søke på nytt dersom ikke tilfredsstillende rapport og regnskap fra tidligere tildelte midler foreligger.

Det gis ikke støtte til samme prosjekt mer enn tre år etter hverandre. Ved søknad om støtte etter dette må det komme frem i søknaden hvordan prosjektet er videreutviklet. Kommisjonen kan gjøre unntak for prosjekter knyttet til FN-dager og UNESCO-dager.

Har du spørsmål om ordningen? Kontakt UNESCO-kommisjonens sekretariat i Kunnskapsdepartementet: natcom@unesco.no

Retningslinjer for ordningen finner du her (pdf)

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2018, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2017, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2016, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2015, finner du her.

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2014, finner du her.  

Oversikt over hvem som fikk støtte i 2013, finner du her.

Alle som mottar tilskudd må fylle ut og levere inn følgende rapporteringsskjema innen klokken 23:59 1. februar påfølgende år. 

Til toppen