• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Rebekka Borsch ny leiar i den norske UNESCO-kommisjonen

Pressemeldinga vart først publisert på regjeringa si nettside.

Avdelingsdirektør i NHO og tidligare statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Rebekka Borsch, vert ny leiar for nasjonalkommisjon for UNESCO.

UNESCO-kommisjonen skal vere rådgjevar for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljø og regjeringa. Kommisjonen spelar ei sentral rolle å synliggjere UNESCO i Noreg. Den nye kommisjonen har ti medlemer med bakgrunn frå ulike fagmiljø og sivil sektor er oppnemnd frå 2021-2024. Samansetninga av kommisjonen har geografisk omsyn og reflekterer UNESCO sine fire ansvarsområder: utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon.

– Kommisjonen og medlemmane er viktige ambassadørar for UNESCO sitt arbeid og verdiar, som er minst like viktig i dag som då organisasjonen vart oppretta. Eg er takksam for at Rebekka Borsch vil ta på seg leiarvervet, og er trygg på at ho vil gjere ein god jobb og fremje UNESCO sine verdiar i Noreg. Eg ser fram til kommisjonen sine initiativ og rådgjeving, seier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby.

UNESCO er den einaste FN-organisasjonen som har konstitusjonsfesta at medlemslanda skal ha ein nasjonalkommisjon. Noko av arbeidet med synleggjering av UNESCO i Noreg blir gjort gjennom at den norske UNESCO-kommisjonen forvaltar ei tilskotsordning for UNESCO-formål. I 2020 fekk til saman 23 tiltak eller organisasjonar støtte til prosjekt som omhandlar ytringsfridom og pressefridom, berekraftig utvikling, immateriell kulturarv, verdsarv og dokumentarv eller demokratiutvikling.

– Eg er glad og takksam over å få leie UNESCO-kommisjonen sitt arbeid i tida som kjem, og at eg har med meg så dyktige kommisjonsmedlemer til å utføre jobben. Skal vi lukkast med å nå FN sine berekraftsmål, er eit velfungerande, globalt samspel innanfor UNESCO sine ansvarsområder heilt avgjerande. Eg ser fram til eit godt samarbeid med norske myndigheiter og sentrale aktørar frå det sivile samfunn, seier nyvald leiar Rebekka Borsch.

UNESCO vart oppretta for 75 år sidan. Den norske UNESCO-kommisjonen har sidan 1946 vore eit aktivt organ som fremjar organisasjonen sitt mål om å skape fred, tryggleik og bekjempe fattigdom gjennom auka samarbeid på dei fire pilarane utdanning, vitskap, kultur og kommunikasjon og informasjon. 

Den norske UNESCO-kommisjonen 2021-2024

 • Rebekka Borsch, leiar av Den norske UNESCO-kommisjonen, avdelingsdirektør for Kompetanse og innovasjon i NHO
 • Lill Tove Fredriksenførsteamanuensis i samisk litteratur ved Institutt for språk og litteratur ved Universitet i Tromsø, Noregs arktiske universitet
 • Tore Furevik, direktør ved Bjerknessenteret og professor ved Universitetet i Bergen
 • Alf Håkon Hoelprofessor i havrett og -politikk ved Universitetet i Tromsø og forskar ved Havforskningsinstituttet
 • Isa Maline Isenestyreleiar i LNU
 • Bibi Fatima Musavi, student, journalist og medlem av Ungdommens ytringsfrihetsråd
 • Inger Elisabeth Måren, førsteamanuensis ved institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen og UNESCO Chair for berekraftig arv og miljøforvaltning
 • Odd Sletten, musemsdirektør ved Rørosmuseet (avdeling under MiST – Musea i Sør-Trøndelag)
 • Rune Ottosen, professor emeritus i journalistikk ved OsloMet
 • Dankert Vedeler, styreleiar for UNESCOs institutt for statistikk

Til toppen