• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO i Paris. Foto: UNESCO

Møt vår norske delegasjon i Paris

Av Susanne Berg-Hansen

I likhet med de fleste medlemsstatene, har Norge en fast delegasjon ved UNESCOs hovedkvarter i Paris. I tillegg til ambassaderåd Gry Ulverud, som leder det daglige arbeidet, består delegasjonen av Kristin Karlsen, som er fast ansatt, og to praktikanter. OECD-ambassadør Tore Eriksen er Norges formelle representant til UNESCO. 

F.v: Kristin Karlsen, Maren Baksaas, Kristin Brenna og Gry Ulverud.

F.v: Kristin Karlsen, Maren Baksaas, Kristin Brenna og Gry Ulverud.

Gry Ulverud startet i jobben i 2014, og planlegger å bli i den franske hovedstaden i hvert fall frem til sommeren 2016. Hun forteller at den norske delegasjonen skal være et bindeledd mellom Norge og UNESCO.

– Vi deltar aktivt i UNESCOs styrende organer og fremmer norske interesser. Vi tar i mot mange norske grupper og tilrettelegger møter for dem. I tillegg sender vi hjem relevant informasjon om UNESCO, og prøver å plukke opp nye tema som er av interesse for Norge så tidlig som mulig. Et eksempel på dette er UNESCOs arbeid med mobil læring, som det er stor interesse for i Norge for tiden, sier hun.

 Hvordan er arbeidsdagen ved delegasjonen?
– Arbeidsdagen vår er veldig variert. Under UNESCOs styremøte, som varte fra 2. til 15. april, bestod dagen av møter fra klokken ti til ett, og fra klokken tre til langt utover kvelden, noen ganger natta. Innimellom de store møtene var det mange mindre koordineringsmøter og arbeidslunsjer, så det gikk i ett. Andre dager jobber vi mest på kontoret, svarer på forespørsler og håndterer ulike saker fra UNESCOs sekretariat. Vi har en god del besøk fra Norge, og har dessuten mye kontakt med de andre medlemslandene for å samle støtte om saker som Norge er opptatt av. Akkurat nå er det en del forberedelser til et stort utdanningsmøte i Oman.

Hvordan er det å arbeide ved delegasjonen?
– Hyggelig! Det er utrolig lærerikt og interessant å jobbe med mine norske kolleger her. Vi har ganske ulik bakgrunn, og det gjør diskusjonene vi har spennende. Det er også et veldig godt nordisk samarbeid her i UNESCO. Vi har faste, nordiske møter til glede for alle. De andre medlemslandene er stort sett også åpne og imøtekommende, og som nordmenn prater vi med alle. Det som har imponert meg aller mest er nok hvor mange utrolig flinke og kunnskapsrike mennesker som jobber i UNESCOs sekretariat. De jobber døgnet rundt med vanskelige, men viktige tema som pressefrihet, læreres kompetanse og undersjøisk kulturarv.

Gry Ulverud er ambassaderåd i Paris.

Gry Ulverud er ambassaderåd i Paris.

Hva er de største utfordringene til UNESCO?
– Palestinas medlemskap i 2011 førte til umiddelbar stans i de amerikanske bidragene til UNESCO.  I perioden 2012-2013 førte dette i praksis til et bortfall av inntekter til organisasjonen på om lag 30 prosent. Dette fikk til dels dramatiske konsekvenser for aktivitetsnivået i noen av sektorene. Behovet for reformer ble akutt. Det er tegn som tyder på at UNESCO til en viss grad klarer å gjennomføre en fornuftig omlegging av sitt arbeid, men det er et godt stykke igjen. UNESCOs viktigste utfordring er nok at medlemslandene har ganske ulike oppfatninger av hvordan organisasjonen bør utvikle seg framover. Det er viktig at UNESCO jobber faglig og kunnskapsbasert på sine områder, på en så effektiv måte som mulig.

Hvor kan UNESCO spille en viktig rolle i dag?
– UNESCO er først og fremst en normativ aktør, som jobber med utvikling av globale konvensjoner som skal ivareta fellesgoder. I tillegg legger den til rette for dialog om til dels vanskelige tema. Slik sett er UNESCO helt i kjernen av FNs normative funksjon, som Norge er opptatt av. Utfordringen er å fylle dette med innhold som er nyttig for verden og menneskene som lever her, og ikke bare skape mange tonn papir – det har vi som medlemsland et viktig ansvar for! 

Hvilken rolle kan Norge spille i UNESCO?
– Som for FN-systemet som helhet, er det tre ting Norge må bidra med i UNESCO, nemlig de tre p-ene: Politikk, Penger og Personer. Dette gjør Norge langt på vei, men vi kan alltid bli bedre. Når det gjelder politikk, har Norge en UNESCO-strategi som vi følger opp så godt vi kan. I tråd med denne forsøker vi her i Paris, i tett samarbeid med UD, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Den norske UNESCO-kommisjonen, å påvirke UNESCO i tråd med norske interesser. Norge har i flere år gitt betydelige frivillige bidrag til UNESCO gjennom våre toårige programsamarbeidsavtaler.  For 2014 er det lagt opp til et bidrag på 74,1 millioner kroner, opp fra 62,5 millioner i 2013.  Det meste går til UNESCOs arbeid med utdanning. Vi kan nok gjøre det bedre når det gjelder personer. Det finnes noen nordmenn i UNESCOs sekretariat, men her kunne vi med fordel hatt mange flere, sier Ulverud.

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen