Foto: Istock

Vern av dokumentarv

Hva har Anne Franks dagbok og Henrik Ibsens «Et dukkehjem» til felles? Du finner svaret her.

» Les mer

Vern av dokumentarv

Dokumentarven i biblioteker og arkiver utgjør en sentral del av hukommelsen til verdens folkeslag. Arven reflekterer mangfoldet av folkegrupper, språk og kulturer. Men dokumentarven er sårbar. Store deler av verdens dokumentarv blir borte av såkalt naturlige årsaker: Syreholdig papir går i oppløsning, lær, film og magnetbånd tæres av lys, varme, fuktighet og støv. I tillegg har en rekke biblioteker vært utsatt for flom, brann, orkan og jordskjelv. Slike katastrofer er det vanskelig å sikre seg mot dersom man ikke gjør grundig og omfattende forebyggende arbeid.

I 1992 lanserte UNESCO programmet Memory of the World (MOW), «Verdens hukommelse», for å beskytte og fremme verdens dokumentarv gjennom vern og tilgang for flest mulig. Disse to oppgavene utfyller hverandre siden tilgang oppmuntrer til vern, og vern sikrer tilgang. UNESCO har opprettet et internasjonalt register over verdifull dokumentarv. Anne Franks dagbok og manuskriptet til Henrik Ibsens «Et dukkehjem» er begge tatt med i registeret. Se hele registeret her.

Norge har en egen MOW-komité som har utviklet et norsk register med verdifull dokumentarv.

Til toppen