• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Tora Aasland er leder for Den norske UNESCO-kommisjonen.

Gratulerer, lærere!

Uttalelse fra lederen i Den norske UNESCO-kommisjonen, Tora Aasland, i forbindelse med World Teachers’ Day 5. oktober 2014

Til alle lærere: Gratulerer med dagen, den 5. oktober!!

Denne dagen er det Verdens læreres’ dag, erklært av UNESCO for 20 år siden.

De fleste husker navnet på den gode læreren sin hele livet. Noen er heldige og husker flere. Vi husker vennlighet og omsorg, at de ville oss vel. Og vi husker at vi lærte viktig kunnskap og avgjørende ferdigheter gjennom det de viste og fortalte oss. Vi husker de gode spørsmålene de stilte, som fikk oss nysgjerrige og motiverte for å lære nytt, for å utforske.

Vi vet at lærere har en nøkkelrolle for utvikling av enkeltpersoner og samfunn. Den gode læreren greier å motivere og veilede hver enkelt. Hun eller han ser hver enkelt og får med seg alle, legger til rette og forklarer slik at hver enkelt skal kunne lære og utvikle nødvendige ferdigheter. Alle land trenger entusiastiske lærere som er faglig trygge og kan hjelpe barn, ungdom og voksne med å forstå det som først virker vanskelig. Derfor er det avgjørende at lærerne gis anerkjennelse, faglig påfyll og gode arbeidsvilkår. Bare slik kan de lokkes til yrket og motiveres til å bli lenge i skolen.

I Norge har vi i flere år hatt en stor kampanje for å bedre rekrutteringen til læreryrket. For noen dager siden presenterte regjeringen sin nye strategi for å styrke rekruttering og kvalifisering av lærere i Norge. Formålet er å styrke kvaliteten i utdanningen. Dette er kostbart, men det kan bli enda mer kostbart for samfunnet hvis en IKKE satser på lærerne.

Alle barn trenger og fortjener godt kvalifiserte og motiverte lærere. I Norge har vi råd til å gi lærere en lønn de kan leve av, og lærertettheten er forholdsvis god. I land som ikke har like god økonomi som Norge, er utfordringene langt større. Det mangler i dag rundt 1,5 millioner lærere i verden for å kunne gi alle elever grunnskoleutdanning. Lærermangelen er særlig stor i Afrika sør for Sahara. Mange av dem som jobber som lærere i lavinntektsland, mangler nødvendige kvalifikasjoner, og lønn og arbeidsvilkår er så elendige at de er lite motivert for jobben. Resultatet er ofte dårlig undervisning og høyt frafall fra yrket.

UNESCO har erklært 5. oktober som Verdens læreres’ dag for å markere og feire framleggelsen av en felles anbefaling fra UNESCO og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) vedrørende lærernes status. Anbefalingen beskriver læreres plikter og rettigheter, og gir internasjonale standarder for læreres utdanning, rekruttering, ansettelse, samt utdannings- og læringsvilkår. Formålet er å styrke lærernes status for å fremme utdanning av høy kvalitet.

UNESCO koordinerer den globale innsatsen for å gi alle barn og unge grunnutdanning. Lærere har høy prioritet. Den norske UNESCO-kommisjonen gir sin fulle støtte til UNESCOs og den norske regjeringens arbeid for å sikre gode lærere for alle!

Les mer om lærerdagen her. 

 

Til toppen