• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO

– Global læringskrise i skolen

250 millioner barn i verden kan ikke lese eller skrive. For lite oppmerksomhet på kvalitet og manglende hell i å nå ut til sårbare grupper har bidratt til en læringskrise, fastslår UNESCO-rapporten Global Monitoring Report (GMR) 2013/14.  Rapporten, som lanseres i dag, viser at millioner av barn ikke lærer seg lesing eller skriving selv om de går på skole.

Les hele rapporten her

Rapporten skal legges frem på et seminar i Oslo 3. februar. Mer informasjon finner du her.

Mens det har skjedd store fremskritt i verden når det gjelder å få flere barn inn i skolen, har det vært for lite oppmerksomhet på undervisningens kvalitet. For få og utrente lærere, overfylte klasserom, uegnet undervisningsmateriell og dårlige skolebygg er noen av problemene. Sårbare grupper, deriblant barn som bor i konfliktområder, handikappede, barn på landsbygda, fattige og jenter, rammes hardest.

Lærer for lite
– Vi vet hvor viktig læring er for det enkelte mennesket og for samfunnet. Denne rapporten viser at det er nødvendig med enda større oppmerksomhet om kvalitet i skolen, både i Norge og internasjonalt, sier UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland.

Av verdens 650 millioner barn i grunnskolealder, kan 250 millioner verken lese, skrive eller regne ordentlig. Mange begynner aldri på skole, men så mange som 130 millioner går på skole i flere år uten å lære seg å lese en hel setning. I 21 av de 85 landene som er studert i rapporten, lærer mindre enn halvparten av barna grunnleggende ferdigheter på skolen. 17 av disse landene ligger i Afrika, de øvrige er India, Mauritania, Marokko og Pakistan.

Læringskrisen går ikke bare utover de enkelte barnas muligheter, men også landenes økonomi. Forskere mener kostnaden ved at 250 millioner barn ikke tilegner seg grunnleggende kompetanse tilsvarer 129 milliarder dollar. Utdanning er et av de mest effektive midlene mot fattigdom, og nært knyttet til økonomisk vekst. UNESCO-rapporten anslår at 171 millioner mennesker kunne ha blitt løftet ut av fattigdom hvis alle studenter i lavinntektsland hadde gjennomført skolen og lært seg å lese. Dette tilsvarer en 12 prosents reduksjon i verdens fattigdom.

Det er store forskjeller mellom regioner og innad i land. Mens 96 prosent av alle barn fullfører de fire første nivåene i utdanningsløpet og lærer seg å lese i Nord-Amerika og Vest-Europa, gjør bare to av fem barn i Afrika sør for Sahara det samme. Barn fra rike familier lærer mer og fullfører i større grad skolen enn barn fra fattige familier. I El Salvador fullfører bare 42 prosent av barn fra de fattigste familiene grunnskole mot 84 prosent av de rikeste. Gutter gjør det fremdeles bedre enn jenter i mange land, særlig rike gutter i urbane strøk. I Benin gjennomfører 60 prosent av rike gutter grunnskole og lærer seg matematikk mot bare seks prosent av fattige jenter.

Minoriteter faller utenfor
Selv om rike land jevnt over har høyere læringsresultater, har flere velstående land utfordringer når det gjelder minoriteter. Rapporten fastslår at mens land som Japan, Korea og Singapore har lyktes med å inkludere fattige barn i utdanningen, gjenstår det mye for flere OECD-land. Innvandrerbarn oppnår langt dårligere resultater enn majoritetsbarn i land som Frankrike, Tyskland og Storbritannia.

UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova, undrestreker at det er behov for større investeringer i utdanning, dersom kvaliteten skal styrkes og undervisningen skal gjøres tilgjengelig for flere.

– Grunnutdanning er i dag underfinansiert med 26 milliarder dollar i året, samtidig som bistanden fra donorer fortsetter å synke. Nasjonale myndigheter har simpelthen ikke råd til å redusere investeringene i utdanning, og donorene må ikke gå bort fra løftene de har gitt, sier hun.  

Høydepunkter fra rapporten:

 • Ingen av de seks Utdanning for alle-målene blir nådd innen 2015.
 • 57 millioner barn i verden går ikke på skole. Nesten halvparten av dem bor i konfliktområder.
 • Flere land, deriblant Rwanda og Vietnam, har gjort store fremskritt i å få flere barn på skole. I de ti landene som sliter mest, har det imidlertid vært små endringer.
 • Dårlig infrastruktur er en stor utfordring. I Malawi er det i gjennomsnitt 130 elever i hvert klasserom. I Chad har bare en av fire skoler toalett.
 • Det trengs 1,6 millioner nye lærere hvis målet om grunnutdanning for alle skal nås.
 • Utdanning er underfinansiert med 26 milliarder dollar i året.
 • Bistanden til utdanning har falt de siste årene, og fortsetter å synke. Blant landene som har kuttet i bistandsbudsjettene er Canada, Frankrike, Nederland og USA.

Om Global Monitoring Report (GMR)

 • Rapporten gis ut hvert år, og viser hvor langt verdenssamfunnet har kommet i arbeidet med å nå de seks Utdanning for alle-målene.
 • Utdanning for alle-målene ble vedtatt på en internasjonal konferanse i Dakar i år 2000
 • Årets rapport heter ”Teaching and Learning: Achieving quality for all” og setter søkelyset på kvalitet i utdanning og på viktigheten av lærere

Les mer om Utdanning for alle-målene her

 

Til toppen